Vergi Borçlusunun Mesken Sıfatındaki Evine Haciz Uygulanabilir mi?

Vergi Borçlusunun Mesken Sıfatındaki Evine Haciz Uygulanabilir mi?

Vergi borçlarıyla ilgili yaşanan birçok hukuki durumdan biri de mesken sıfatındaki evlerinin haczedilip edilemeyeceği konusudur. Detayları birlikte inceleyelim!
Kanunlarımızda vergi borçlarının tahsilatına yönelik net hükümler bulunmaktadır. İlgili mevzuatta borçlunun evinin, haline münasip bir mesken olması durumunda bu evin haczedilemeyeceği belirtilmektedir.

Vergi Borçlusunun Mesken Sıfatındaki Evine Haciz Uygulanabilir mi?


Danıştay Kararı:


Bu konuda emsal olabilecek nitelikte bir Danıştay kararı şöyledir;


Danıştay 9. Dairesi E: 2022/1812, K: 2022/3533 sayılı kararında; “hacze konu meskenin borçlunun haline münasip olup olmadığı, evin değerinin haline münasip bir meskenin değerinden fazla bulunup bulunmadığı, fazla ise davacının haline münasip bir evin değerinin ne olması gerektiği, taşınmazın satılması durumunda kalan bedelin davacının haline münasip ev almasına yetip yetmeyeceği konusunda idarece bir tespit yapılmadan, amme alacağının güvence altına alınması amacıyla borçlunun haline münasip evine haciz işlemi uygulanamayacağı” yönünde karar verilmiştir.


Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, mesken sıfatındaki taşınmazın satışından sonra, vergi borçlarının tahsili sonrası kalan miktar ile davacının durumuna uygun bir ev alabilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, vergi dairesince de bu husus araştırılarak ve bu hususların olduğu tespit edilerek haciz işlemi uygulanabilecek, aksi halde ise uygulanamayacaktır.

Önemli Nokta:


Vergi dairesinin, borçlunun durumuna uygun bir ev alabilmesi için gerekli araştırmaları yapması ve bu hususları tespit etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, mesken sıfatındaki evin haciz işlemine tabi tutulması hukuka aykırı olacaktır.


Haksız Hacizler


Uygulamada, haksız olarak yapılan veya usulüne uygun olarak yapılmayan birçok e-haciz işlemiyle karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle, vergi dairesinin uyguladığı e-haciz işlemine karşı vergi mahkemesinde açılacak bir vergi davası büyük önem taşır.

Sonuç


Vergi borçlarını ödemek veya e-haciz işlemine karşı dava açmak iki ayrı çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.
e-Haciz, vergi borçlarının ve cezalarının tahsilatını hızlandıran ve kolaylaştıran bir yöntem olsa da, kişileri büyük vergi borçları altına sokan bu yönetim uygulanmasında hukuken birçok hata yapıldığı da bir gerçektir. Bu nedenle sürecin doğru yönetilmesi ve vergi hukuku alanında uzman bir avukattan hukuki destek alınması hukuka aykırı yürütülen süreçlerin kişilerin lehine sonuçlanmasına ve haksız uygulanan e-haciz’lerin kaldırılmasına neden olabilecektir.

Avukat,Arabulucu ve Mali Müşavir Recep Emre Ertaş

Nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen Yaz