Vergi Dairesince Borcu Aşacak Miktarda Banka Hesabına ve Taşınmaza e-Haciz Uygulanabilir mi?

Vergi Dairesince Borcu Aşacak Miktarda Banka Hesabına ve Taşınmaza e-Haciz Uygulanabilir mi?

e-Haciz işlemlerine yönelik olarak uygulamada karşılaşılan temel sorunlardan biri, vergi borcundan daha yüksek miktarda olacak şekilde vergi borçlusunun mevduat hesabına bloke konulmasıdır. Bu durum mülkiyet hakkına ölçülülük ilkesini aşacak şekilde müdahale oluşturur. Aynı durum gayrimenkul ve taşıtlar üzerine konulan hacizler açısından da geçerlidir. Bu durum vergi borçlusunun ekonomik faaliyetlerine önemli derecede zarar vermekte, temel yaşamsal döngüsünü sağlamasına dahi engel olabilmektedir.

Vergi Dairesince Borcu Aşacak Miktarda Banka Hesabına ve Taşınmaza e-Haciz Uygulanabilir mi?

İlgili Mevzuat

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54. maddesinde; amme borçlusunun “borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi” cebren tahsil şekli olarak belirlenmiş, 62. maddesinde de; borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya idarece tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından “amme alacağına yetecek miktarının” haczolunacağı belirtilmiştir.


Bu Konuda Emsal Danıştay Kararı


Bu konu da Danıştay tarafından verilen bir karar, taşkın haciz uygulamalarını mercek altına alıyor.
Danıştay 3. Dairesi E: 2018/2319, K: 2022/555 sayılı kararında; “davacı adına düzenlenen ödeme emirleri ve haciz varakalarının tutarının çok üzerindeki dava konusu haciz taşkın haciz niteliğinde olduğu” gerekçesiyle dava konusu haczin kaldırılması gerektiği yönünde karar vermiştir.
Uygulamada birçok haczin taşkın haciz olarak yapıldığı göz önüne alındığında, bu kararın oldukça önemli olduğu söylenebilir.

Çözüm Yolu Nedir?


Peki, vergi dairelerinin haksız e-haciz işlemleriyle karşılaşan vergi mükellefleri ne yapmalı? İşte burada bir çözüm yolu olarak devreye vergi davaları girmektedir. Vergi mükellefleri, haksız e-haciz uygulamalarına karşı vergi mahkemesinde dava açarak haklarını savunabilirler.

Sonuç

Vergi borçlarını ödemek veya e-haciz işlemine karşı dava açmak iki ayrı çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.
e-Haciz, vergi borçlarının ve cezalarının tahsilatını hızlandıran ve kolaylaştıran bir yöntem olsa da, kişileri büyük vergi borçları altına sokan bu yönetim uygulanmasında hukuken birçok hata yapıldığı da bir gerçektir. Bu nedenle sürecin doğru yönetilmesi ve vergi hukuku alanında uzman bir avukattan hukuki destek alınması hukuka aykırı yürütülen süreçlerin kişilerin lehine sonuçlanmasına ve haksız uygulanan e-haciz’lerin kaldırılmasına neden olabilecektir.

Avukat,Arabulucu ve Mali Müşavir Recep Emre Ertaş

Nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen Yaz