İdare Hukuku

İmar Hukukundan Kaynaklı İdari Uyuşmazlıklar

İmar hukukuna ilişkin düzenlemeler, belediyeler ve ilgili idari kurumlar tarafından yapılan imar planları ve bu planlara aykırı uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

İmar Planlarına, Parselasyon İşlemlerine, Yıkım İşlemlerine, İmar Para Cezasına ve İmar Mevzuatından Kaynaklanan Diğer İdari İşlemlere Karşı Açılacak Davalar

Belediyeler tarafından hazırlanan imar planlarına, parselasyon işlemlerine, yıkım kararlarına ve imar mevzuatına aykırı uygulamalara karşı açılan davaları kapsamaktadır.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan uygulamalardan kaynaklanan hukuki anlaşmazlıklar, maliklerin haklarını korumaya yönelik açılan davalarını kapsamaktadır.

Riskli yapı ve alanların tespiti ve ilanı süreçlerinde yaşanan hukuki uyuşmazlıklar, bu alanlarda yaşayan veya mal sahibi olan kişilerin haklarını savunmayı kapsamaktadır.

Rezerv yapı alanı ilanı ile ilgili işlemler ve bu işlemlere bağlı olarak gelişen idari uyuşmazlıklar, taşınmaz sahiplerinin haklarının korunmasını kapsamaktadır.

Çevre Hukukundan Kaynaklı İdari Uyuşmazlıklar

Çevre mevzuatına aykırı uygulamalar, çevresel etki değerlendirme süreçleri ve çevreyi koruma amacıyla getirilen düzenlemeler nedeniyle ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirme Sürecine İlişkin İşlemler

Çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreçlerinde yapılan işlemler ve bu süreçlerin hukuka uygunluğu konusunda yaşanan uyuşmazlıklar ele alınmaktadır.

Çevre Mevzuatı Nedeniyle Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalar

Çevre mevzuatına aykırı davranışlar nedeniyle idare tarafından verilen para cezalarına karşı açılan davalar, çevresel hakların korunmasını kapsamaktadır.

Turizm Mevzuatına İlişkin İdari Uyuşmazlıklar

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, turizm mevzuatına aykırı uygulamalar nedeniyle karşılaştıkları idari işlemler ve bu işlemlere karşı açılan davalar bu kapsamaktadır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlıklar

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yabancıların hakları, vatandaşlık, sınır dışı edilme, vize talebi, ikamet izni ve ülkeye giriş yasağı gibi konularla ilgili hukuki uyuşmazlıklar ele alınmaktadır.

Yabancıların Vatandaşlık, Sınır Dışı Edilme, Vize Talebi, İkamet İzni, Ülkeye Giriş Yasağı, Uluslararası Koruma Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlıkları

Yabancıların Türkiye’de kalma ve çalışma hakları, vatandaşlık başvuruları, sınır dışı edilme kararları, vize talepleri ve ülkeye giriş yasaklarına ilişkin hukuki süreçler ve bu süreçlerde yaşanan uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

İhale İşlemlerinden Kaynaklanan İdari Uyuşmazlıklar

Kamu ihale mevzuatına göre yapılan ihale işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklar, ihale sürecinin şeffaflığı ve rekabetin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Maden Mevzuatından Kaynaklanan İdari Uyuşmazlıklar

Maden arama ve işletme faaliyetleriyle ilgili olarak maden mevzuatına aykırı uygulamalar ve bu uygulamalar nedeniyle yaşanan idari uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin İdari Uyuşmazlıklar

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili olarak idare tarafından verilen kararlar ve bu kararlar nedeniyle ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıkları kapsamaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tesis Edilen İdari İşlemler Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlıklar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan düzenlemeler ve alınan kararlar nedeniyle ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Kamu İhale Kurumu Tarafından Tesis Edilen İdari İşlemler Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlıklar

Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan ihale işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıkları kapsamaktadır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Tesis Edilen İdari İşlemler Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlıklar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından alınan kararlar ve bu kararlar nedeniyle yaşanan hukuki uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Tesis Edilen İdari İşlemler Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlıklar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan düzenlemeler ve alınan kararlar nedeniyle ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Tesis Edilen İdari İşlemler Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlıklar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan kararlar ve bu kararlar nedeniyle yaşanan hukuki uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Rekabet Kurumu Tarafından Tesis Edilen Tesis Edilen İdari İşlemler Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlıklar

Rekabet Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler ve alınan kararlar nedeniyle ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Diğer Tüm İdari Uyuşmazlıklar

Diğer tüm idari işlemler ve bu işlemler nedeniyle yaşanan hukuki uyuşmazlıklar, bireylerin ve kurumların haklarını koruma amacı taşımaktadır.

Nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen Yaz